Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty prasowe

 Udział w rozprawie oraz rejestracja dźwięku i obrazu podczas rozpraw

          W postępowaniu przed sądem administracyjnym przedstawiciele telewizji, radia, prasy i filmu mogą brać udział w rozprawie, chyba że szczególny przepis ustawy ogranicza tę zasadę, względnie sąd zarządzi przeprowadzenie rozprawy przy drzwiach zamkniętych (art. 90 i 96 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302).
          Jednakże nawet i w tych przypadkach ogłoszenie orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie odbywa się publicznie.
          W postępowaniu przed sądem administracyjnym można dokonywać rejestracji dźwięku i obrazu z przebiegu rozprawy.
         Zgodę w tym zakresie wydaje przewodniczący składu orzekającego w ramach ogólnego kierownictwa nad przebiegiem rozprawy. Zgoda może określać warunki rejestracji, np. miejsca ustawienia kamer i mikrofonów, aby nie utrudniały one przeprowadzenia rozprawy.
         Wnioski w tym zakresie można składać pisemnie przed rozprawą (ta forma jest preferowana) albo ustnie do protokołu w trakcie rozprawy. 
Niezależnie od tego przedstawiciele mediów są zobowiązani samodzielnie zadbać o przestrzeganie rygorów wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. poz. 24 ze zm.).


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19 wydał orzeczenie na skutek pytania prejudycjalnego tutejszego Sądu w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 495/19. TSUE orzekł, że art. 167 i 178 dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu  przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym  w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.
PDFTSUE sprawa C-895-19.pdf


Sprawa dot. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

       W dniu 25 czerwca 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Rady Miasta Częstochowa z dnia 3 grudnia 2020 r. nr 495.XXXVI.2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2020 r. poz. 8851) w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą I SA/Gl 876/21. Wyrokiem z 10 listopada 2021 r. Sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta Częstochowa z 3 grudnia 2020 r. nr 495.XXXVI.2020. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


Sprawa dot. uzależnienia wysokości dotacji celowej z budżetu gminy, na dziecko objęte opieką w żłobku, od dochodu na członka rodziny

       W dniu 1 kwietnia 2021 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Świętochłowice na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2021 r. nr 25/II/2021 w przedmiocie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żlobki i kluby dziecięce. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 402/21. Wyrokiem z 4 sierpnia 2021 r. Sąd uchylił zaskarżoną uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 30 grudnia 2021 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Regionaną Izbę Obrachunkową w Katowicach Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


Wykaz spraw rozpoznanych w tutejszym Sądzie w przedmiocie administracyjnych kar pieniężnych wymierzanych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach:


Sprawa dot. opłaty miejscowej

       W dniu 17 lutego 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 czerwca 2008 r. nr XXXIII/151/2008 w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą I SA/Gl 201/20. Wyrokiem z 23 października 2020 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 18 lutego 2021 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Radę Miejską w Szczyrku Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 8 grudnia 2021 r. oddalił skargę kasacyjną Rady Miejskiej w Szczyrku.


Sprawy dot. odwołania ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

       Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęły trzy skargi dotyczące kwestii odwołania dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach (dalej: WPR):

a) III SA/Gl 196/20 – przedmiotem skargi Gminy Dąbrowa Górnicza jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 22 stycznia 2020 r., NPII.4131.1.38.2020, stwierdzające nieważność uchwały nr XVII/306/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – dyrektorem WPR. Wyrokiem z 26 maja 2020 r. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 7 października 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 grudnia 2020 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego.  

b) III SA/Gl 218/20 – przedmiotem skargi dyrektora WPR jest uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 154/98/VI/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w przedmiocie odwołania dyrektora WPR z zajmowanego stanowiska. Wyrokiem z 28 lipca 2020 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. W dniu 5 listopada 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Zarząd Województwa Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

c) III SA/Gl 143/20 – przedmiotem skargi Zarządu Województwa Śląskiego jest uchwała nr XVII/306/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – dyrektorem WPR. Wyrokiem z 6 maja 2021 r. Sąd oddalił skargę Zarządu Województwa Śląskiego. W dniu 30 września 2021 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Zarząd Województwa Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.  


Sprawa dot. odwołania za stanowiska dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach

       W dniu 30 marca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. nr 172/99/VI/2020 w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Gl 446/20. Wyrokiem z dnia 17 czerwca 2020 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 8 września 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Zarząd Wojewodztwa Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.  


Sprawa dot. ideologii LGBT

       W dniu 10 stycznia 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2019 r. nr X/78/2019 w przedmiocie podjęcia deklaracji w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 15/20. Wyrokiem z 14 lipca 2020 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.
Sąd uznał, że Rada Gminy Istebna wykroczyła poza zakres właściwości rady gminy i dokonała władczej ingerencji w zakres kompetencji innych organów administracji publicznej, a w konsekwencji działała bez podstawy prawnej i naruszyła konstytucyjną zasadę legalizmu, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Sąd stwierdził również, że uchwała ogranicza konstytucyjne prawa i wolności, podczas gdy ich ograniczenie może nastąpić w drodze ustawy. Zdaniem Sądu uchwała wyklucza ze wspólnoty samorządowej jej mieszkańców identyfikujących się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe. Dopuszcza się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Bezprawnie ingeruje w wolności i prawa osób nieheteronormatywnych i transpłciowych, narusza ich godność, a także ogranicza prawo do życia prywatnego w zgodzie ze swoją orientacją seksualną i tożsamością. W ocenie Sądu uchwała również bezprawnie ogranicza prawa i wolności mieszkańców Gminy do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, do nauki i do nauczania, jak również władczo ingeruje w działalność placówek oświatowych, dąży do wykluczenia z programu nauczania treści dotyczących edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych
(http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 4 grudnia 2020 r. tut. Sąd przekazał skargi kasacyjne wniesione przez Prokuraturę Krajową, Radę Gminy Istebna oraz Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


Sprawa dot. nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach

       W dniu 30 sierpnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2019 r. nr VII/136/19 w przedmiocie nadania Statutu Żłobka Miejskiego w Katowicach. Skarga zarzuca:
- brak określenia w uchwale preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych,
- uzależnienie przyjęcia do żłobka od poddania dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 826/19. Wyrokiem z dnia 20 listopada 2019 r.
Sąd oddalił skargę Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych
(http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 24 lipca 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.  


Sprawa dot. obowiązkowych szczepień ochronnych - jako kryterium przyjęcia do publicznego przedszkola

        W dniu 10 maja 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Częstochowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. nr 59.V.2019 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 489/19. Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2019 r. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 29 listopada 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 15 września 2021 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego.


Sprawa dot. odwołania za stanowiska Dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

       W dniu 19 kwietnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 lutego 2019 r. nr 359/23/VI/2019 w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą II SA/Gl 599/19 (poprzednio była zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 263/19). Wyrokiem z dnia 12 lipca 2019 r. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 5 listopada 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Zarząd Województwa Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.


Sprawa dot. wynagrodzenia Prezydenta Miasta Sosnowca

        W dniu 28 czerwca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Sosnowiec na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 r. nr 98/IV/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Sosnowca. Sprawa jest zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 658/19. Wyrokiem z dnia 2 września 2019 r. Sąd oddalił skargę Gminy Sosnowiec. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 28 stycznia 2020 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Gminę Sosnowiec Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 18 grudnia 2020 r. oddalił skargę kasacyjną Gminy Sosnowiec.


Sprawa dot. wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice

        W dniu 27 marca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Miasta Gliwice na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. nr II/29/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Gliwice. Sprawa jest zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 448/19 (poprzednio była zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 209/19). Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2019 r. Sąd oddalił skargę Miasta Gliwice. Wyrok wraz z uzasadnieniem został opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 31 października 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Miasto Gliwice Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 3 grudnia 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.


Sprawy dot. uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem

         Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozpoznał 14 skarg Prokuratorów na uchwały dotyczące ustalenia wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem. Sąd w 11 sprawach stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał w całości, w 2 sprawach stwierdził nieważność uchwały w części, a w 1 sprawie skarga Prokuratora została oddalona.
         W wyrokach wskazano, że prawidłowa realizacja przez radę powiatu delegacji wynikającej z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (obecnie Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, ze zm.) powinna być poprzedzona szczegółową kalkulacją pozwalającą na dokonanie przez radnych, a następnie organ nadzoru lub sąd administracyjny, miarodajnej oceny, czy wysokość stawek została ustalona z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów, które są ponoszone przez powiat.

Wykaz spraw rozpoznanych w powyższym przedmiocie:


Sprawa dot. świadczenia "500+"

          W wyroku z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt IV SA/Gl 840/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, ze zm.) wymagający, aby osobie samotnie wychowującej dziecko zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne – ma zastosowanie tylko, gdy wniosek o przyznanie świadczenia „500+” dotyczy pierwszego dziecka. 
       Zdaniem Sądu, wymieniony przepis nie ma zaś zastosowania, gdy wniosek o przyznanie świadczenia „500+” dotyczy drugiego lub kolejnego dziecka. Wyrok wraz z uzasadnieniem został opublikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (
http://orzeczenia.nsa.gov.pl).     


Sprawa dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych

        W dniu 21 sierpnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Toszek na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Toszku nr XLVI/388/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek dotyczących wejścia Gminy Toszek w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 804/18. Wyrokiem z dnia 7 listopada 2018 r. Sąd uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 28 lutego 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15 maja 2019 r. oddalił skargę kasacyjną. 


Sprawa dot. referendum w Zawierciu

       W dniu 2 sierpnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy Zawiercie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 3845) stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr LV/515/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego: lokalizacji na terenie Zawiercia kopalni rud cynku i ołowiu, dofinansowania zabiegów in vitro oraz bezpłatnego transportu zbiorowego dla dzieci i młodzieży. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 759/18. Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2018 r. Sąd oddalił skargę Gminy Zawiercie. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).W dniu 10 lipca 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 września 2019 r. oddalił skargę kasacyjną. 


Sprawy dot. wygaśnięcia mandatu wójta, radnego

       W dniu 5 czerwca 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Rady Gminy Wilkowice w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wilkowice. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 546/19. Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2019 r. Sąd oddalił skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


       W dniu 20 maja 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Świętochłowicach w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 493/19. Wyrokiem z dnia 3 czerwca 2019 r. Sąd oddalił skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 1 października 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Dawida Kostempskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 grudnia 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.


       W dniu 30 lipca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Popów (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 4772). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 746/18. Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym oddalono skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 2 stycznia 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 lutego 2019 r. oddalił skargę kasacyjną.    


       W dniu 30 lipca 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga na postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wręczyca Wielka (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 4771). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 750/18. Wyrokiem z dnia 28 sierpnia 2018 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym oddalono skargę. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).      


     Sprawy ze skarg na zarządzenia zastępcze (nadzorcze) Wojewody Śląskiego w przedmiocie zmian nazw ulic w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu   

        W dniu 27 maja 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Miasta Radlina na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Piotra Iwanowicza Rogozina" na "ks. Jerzego Popiełuszki" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2019 r. poz. 2563). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III SA/Gl 529/19. Wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2019 r. Sąd uchylił zaskarżone zarządzenie zastępcze. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl). W dniu 10 grudnia 2019 r. tut. Sąd przekazał skargę kasacyjną wniesioną przez Wojewodę Śląskiego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 10 marca 2020 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego.


       W dniu 14 grudnia 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Miasta Kalety na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "30 - Lecia" na "Ofiar Katynia" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 5052). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 1105/18. Postanowieniem z dnia 20 marca 2019 r. Sąd odrzucił skargę Miasta Kalety. Pisemne uzasadnienie postanowienia zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.nsa.gov.pl).


       W dniu 26 listopada 2018 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Wilhelma Szewczyka" na "Główną" (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r. poz. 5810). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą IV SA/Gl 1060/18. Wyrokiem z dnia 19 lutego 2019 r. Sąd uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego. Pisemne uzasadnienie wyroku zostało opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (

-->