Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

http://www.gliwice.wsa.gov.pl/38/41/ogloszenia-o-wszczeciu-postepowania.html

http://www.gliwice.wsa.gov.pl/102/83/plany-zamowien-publicznych.html

http://http://www.gliwice.wsa.gov.pl/105/86/elektroniczna-komunikacja-z-sadem-dostep-do-akt-sadowych-online.html


 

http://www.gliwice.wsa.gov.pl/40/37/ogloszenia.html
 

http://www.gliwice.wsa.gov.pl/44/46/informacja-o-dzialalnosci-wsa.html
 

http://www.gliwice.wsa.gov.pl/64/55/wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html
 

http://www.gliwice.wsa.gov.pl/113/93/broszury-informacyjne.html
 

http://www.gliwice.wsa.gov.pl/101/82/informacje-dotyczace-przetwarzania-danych.html
 

http://www.gliwice.wsa.gov.pl/88/67/sedziowie.html
 

http://www.gliwice.wsa.gov.pl/90/68/referendarze.html

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Smykała, wis@gliwice.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 238 98 30 wewn. 5191. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2011-11-05.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-12-18.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

44-100 Gliwice, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
Tel.: 32 238 98 30
Faks:
E-mail:
Strona internetowa:

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.gliwice.wsa.gov.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

 Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest dostosowany do osób na wózkach, które mogą korzystać z z windy zewnętrznej, windy wewnętrznej, korytarzy, sal rozpraw oraz toalety.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do korzystania z usług tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji o sprawach i udostępniania akt.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

elektronicznie na adres wis@gliwice.wsa.gov.pl , info@gliwice.wsa.gov.pl , lub za pośrednictwem platformy ePUAP;

telefonicznie na numer 32 238 98 30, 32 332 13 97;

faksem na numer 32 332 13 96;

pocztą na adres ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice;

w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Gliwicach p. 19

Po przyjęciu zgłoszenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

 

http://www.gliwice.wsa.gov.pl/68/63/swiadczenie-uslugi-tlumacza-jezyka-migowego.htmlWersja XML