Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy informatyzujące postępowanie przed sądami administracyjnymi. Oznacza to przede wszystkim umożliwienie stronom postępowania wnoszenie do sądów administracyjnych pism procesowych w formie elektronicznej (skrytka WSA w Gliwicach na ePUAP: /wsagl/SkrytkaESP), otrzymywania korespondencji sądowej w takiej formie, a także uzyskania dostępu do akt sądowych online.

- Instrukcja dla stron postępowania (w jaki sposób złożyć pismo elektronicznie, w jaki sposób uzyskać dostęp do akt sądowych online) - PDFInformatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego.pdf

- Informatyzacja sądownictwa administracyjnego - PDFInformatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego - informacje ogólne.pdf

- PDFustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 934).pdf

- PDFustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014.pdf

- PDFRozporządzenie Prezydenta RP z 27 maja 2019 r. w sprawie sposobu postępowania z aktami spraw sądowoadministracyjnych w wojewódzkich sądach administracyjnych i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.pdf

- PDFRozporządzenie Prezydenta RP z 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz szczegółowych warunków przekazywania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę do sądu administr..pdf

- Elektroniczna skrzynka podawcza
 


 

Wersja XML