Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym


Komunikat dotyczący szczególnych rozwiązań organizacyjnych

w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

 

1. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym – szczegółowe informacje zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu w zakładce „Kontakt – dostęp do akt sądowych online”. Jeżeli jednak skorzystanie z elektronicznego dostępu do akt nie jest możliwe akta są udostępniane w Czytelni akt po uprzednim złożeniu wniosku: pisemnie, telefonicznie (32 238 98 30) lub w formie elektronicznej (info@gliwice.wsa.gov.pl; wis@gliwice.wsa.gov.pl) i uzyskaniu potwierdzenia uprawnienia do ich udostępnienia.

2. Opłaty sądowe należy uiszczać wyłącznie na rachunek bankowy: NBP O/O Katowice nr 23 1010 1212 3056 8422 3100 0000.

3. Biuro podawcze wznowiło swoją działalność.

4. Każda osoba wchodząca do budynku Sądu ma obowiązek:
a) poddania się pomiarowi temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego,
b) korzystania z maski lub maseczki jednorazowej,
c) korzystania z rękawiczek ochronnych lub dezynfekcji rąk,
d) zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony na usta i nos celem potwierdzenia tożsamości.

5. Osoby z temperaturą ciała powyżej 37,5º C nie mogą wejść do budynku Sądu.

6. O treści wydanego orzeczenia (wyroku, postanowienia) oraz o przysługujących stronie uprawnieniach, w tym związanych z możliwością jego zaskarżenia, można uzyskać informację poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 238 98 30. Istnieje także możliwość przesłania - na wniosek strony po uprzednim zweryfikowaniu jej tożsamości - orzeczenia w postaci elektronicznej, poprzez skierowanie orzeczenia na wskazany przez stronę adres poczty elektronicznej.

7. Wykaz sygnatur akt spraw rozpoznanych na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Gliwicach w zakładce - "Działalność Sądu - sprawy rozpoznane na posiedzeniach niejawnych w składzie trzech sędziów".

8. Istnieje możliwość zgłoszenia przez stronę wniosku o skierowanie sprawy do jej rozpoznania w trybie uproszczonym. W przypadku zgłoszenia przez stronę takiego wniosku oraz gdy żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy sąd może rozpoznać sprawę w tym trybie. Na posiedzeniu niejawnym sąd orzeka w składzie trzech sędziów.

 

Zasady organizacji i przeprowadzania rozpraw w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19

1. Rozprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, zgodnie z art. 15 zzs⁴ ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 3 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1090), od dnia 3 lipca 2021 r. są przeprowadzane przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

2. Osoby uczestniczące w rozprawie mogą, lecz nie muszą przebywać w budynku sądu.

3. Osobie zamierzającej brać udział w rozprawie, która posiada techniczne możliwości uczestniczenia w rozprawie zdalnej, umożliwia się udział w rozprawie poza budynkiem sądu. Warunkiem uczestnictwa w rozprawie zdalnej jest złożenie wniosku i podanie w nim adresu elektronicznego e-PUAP zgodnie z art. 74 a § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.) wraz z oświadczeniem, że posiada urządzenie techniczne umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku.

4. Pismo zawierające wniosek, sporządzone w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, winno być złożone sądowi (dotrzeć do siedziby sądu) w terminie umożliwiającym podjęcie czynności związanych z organizacją rozprawy zdalnej. Pismo w formie dokumentu elektronicznego wnosi się wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą Sądu. Instrukcja zakładania konta na platformie usług administracji publicznej (ePUAP) dostępna jest pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal. Pismo wysłane na adres elektroniczny Sądu (adres e-mail) z pominięciem platformy ePUAP nie wywołuje skutku, który związany jest ze złożeniem wniosku do sądu.

5. Na adres elektroniczny, o którym mowa w pkt 3, sąd prześle zainteresowanemu uczestnikowi informację o technicznych uwarunkowaniach udziału w rozprawie zdalnej wraz z linkiem, za pomocą którego w wyznaczonym terminie rozprawy umożliwiona będzie transmisja obrazu i dźwięku z sal rozpraw, w których przebywają uczestnicy do miejsca pobytu tego uczestnika i odwrotnie. Aby potwierdzić odbiór linku należy zalogować się na swoje konto ePUAP i potwierdzić jego doręczenie. Sąd nie wysyła zawiadomień telefonicznie, w formie papierowej i za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

6. Osobom niemogącym uczestniczyć w rozprawie zdalnej, w szczególności jeśli nie posiadają urządzeń technicznych umożliwiających bezpośrednią transmisję obrazu i dźwięku, umożliwia się udział w rozprawie w budynku sądu.

7. Rozprawy odbywają się w salach rozpraw nr 3, nr 5 i nr 16. Oprócz składu orzekającego i protokolanta w salach rozpraw mogą przebywać najwyżej 2 osoby, chyba, że przewodniczący składu zarządzi inaczej.

8. Jeżeli ilość uczestników przewyższa liczbę osób mogących przebywać w sali rozpraw, wówczas uczestników należy skierować do wyznaczonych w tym celu dodatkowych wolnych pomieszczeń: sali rozpraw nr 2, sali rozpraw nr 7 (mogą w nich przebywać maksymalnie po 3 osoby), sali konferencyjnej nr 015 (może w niej przebywać maksymalnie 9 osób). Z pomieszczeń tych do sali rozpraw i odwrotnie prowadzona będzie transmisja obrazu i dźwięku.

9. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wyznaczone zostały terminy rozpraw po dniu 2 lipca 2021 r., osobie uczestniczącej w rozprawie, która posiada techniczne możliwości uczestniczenia w rozprawie zdalnej, umożliwia się udział w rozprawie poza budynkiem sądu. Warunkiem uczestnictwa w rozprawie zdalnej jest złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 4 do elektronicznej skrzynki podawczej Sądu.

10. W sprawach związanych z zachowaniem reżimu sanitarnego stosuje się odpowiednio zarządzenie nr 20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

Komunikat opracowany został na podstawie:

- PDFpdf.pdf art. 15 zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.)
- PDFpdf.pdf art. 119 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.)
-
PDFzarządzenia nr 20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.pdf
- PDFzarządzenia nr 13 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia o szczególnych rozwiązaniach organizacyjnych w warunkach zagrożenia wirusem SARS-cov-2.pdfWojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
44-100 Gliwice
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
tel. 32 238 98 30
e-mail:
http://gliwice.wsa.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek - Piątek 7.00-15.00


NIP 631 10 78 875
REGON 278160946
Rachunek bankowy: NBP O/O Katowice
nr 23101012123056842231000000
(IBAN) PL23101012123056842231000000 SWIFT/BIC NBPLPLPW

 

Wersja XML